» Праця та соцзахист
Праця та соцзахист 
Про підготовку до проведення оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2019 року
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

Онуфріївськоїрайонної

державної адміністрації

від 22 травня 2019 року№120-р


ПОРЯДОК

наданняматеріальної допомоги для придбанняжитла внутрішньо переміщеним особамза рахуноккоштів районного бюджету


Цей Порядок визначає умови та механізм надання матеріальної допомоги для придбання житла внутрішньо переміщеним особамза рахунок коштів районного бюджету, відповідно до районної комплексної програми соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та членів їх сімей на 2019-2020 роки, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції (далі – Порядок).

 1. Матеріальна допомога надається одноразово в розмірі 50,0 тис.грн. внутрішньо переміщеним особам, що перебувають на обліку за місцем реєстрації в Онуфріївському районіяк такі, що потребуютьпридбання житла відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року №280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб».

2.Внутрішньо переміщені особи, які претендують на отримання матеріальної допомоги подають заяву до районноїкомісії з питань надання матеріальної допомоги для придбання житла внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів районного бюджету (далі -районна комісія). До заяви додається:

довідка про склад сім’ї;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

копії паспорту, ідентифікаційного коду;

інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність житла.

3.Районна комісія протягом десяти робочих днів з дня прийняття заяви з усіма необхідними документами обстежує матеріально-побутові умови заявника таскладає акт за встановленою формою (додається), після чого протягом п’яти робочих днів в присутності заявника приймає рішення щодо надання або відмови в наданні матеріальної допомоги.

4.У разі прийняттярішення про наданняматеріальної допомоги для придбання житлауправління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації перераховує кошти на рахунок заявника.

5.Протягоммісяця після отримання матеріальної допомоги внутрішньо переміщена особа укладає договір купівлі-продажу житлового приміщення (квартири, будинку).


6.Протягом десяти календарних днів з дня оформлення майнових прав на житлове приміщення ( квартиру, будинок) внутрішньо переміщена особа подає до районної комісіївитяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію за ним житлового приміщення( квартири, будинку).

7.У разі невикористання матеріальної допомоги для придбання житла за вказаний період,заявник повертає кошти на рахунок управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.


_________________________________________________________________________________________________________________

І«БЕЗПЕЧНЕТАЗДОРОВЕ МАЙБУТНЄПРАЦІ»


ЗВЕРНЕННЯ


Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2019 році

заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні

доорганівдержавноївлади, органівмісцевогосамоврядування, роботодавців,

профспілок, засобівмасовоїінформації, керівниківіпрацівників

підприємств, установтаорганізацій


Щороку 28квітня відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 у нашій країні відзначають День охорони праці.

Цього року Україна долучилася до ініціативи Міжнародної організації праці провести заходи до Всесвітнього дня безпеки та гігієни праці під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці ».

Напередодні свого столітнього ювілею, який відзначають y 2019 pоці і під впливом дискусій про майбутнє сфери праці МОП підбиває підсумки багаторічної діяльності, спрямованої на гармонійний розвиток yсіx напрямів цієї сфери, будує плани на майбутнє а контексті глобальних трансформацій щодо таких аспектів, як технології, демографія, організація праці та клімат.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Разом з міжнародною спільнотою Україна визнає, що здорові ma безпечні умови праці — це стратегічне завдання, яке стоїть перед державою ї бізнесом.

З огляду на зобов'язання, взяті нашою країною відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересню 2014 p. 1678-VІІ, уряд своїм розпорядженням від 12 грудня 2018 p. № 989-p схвалив Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні (далі - Концепція)затвердив План заходів щодо її реалізації (далі - План заходів).

Концепція є основою для запровадження національної системи управління безпекою та гігієною праці, сформованої на принципах запобігання виробничим ризикам то заохочення до створення безпечних і здорових умов праці.

Реалізація Концепції має забезпечити імплементацію в національне законодавство норм Директиви Ради N59/391/ЄС від 12 червня 1989 р. про впровадження заходів для заохочення вдосконалень у сфері безпеки та охорони здоров'я працівників під час роботи відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Упровадження ризикоорієнтованого підходу створить можливості для ратифікації Україною Конвенції №187 про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці, підписаної 15 червня 2006 p., головними принципами якої є:

 • визначення виробничих небезпек та оцінка ризиків;
 • усунення виробничих ризиків чи небезпек у місцях їх виникнення;
 • розвиток національної культури профілактики у сфері безпеки та гігієни праці, яка передбачаєінформацію, консультації та підготовку.

Сформована в Україні ризикоорієнтована система управління безпекою та гігієною праці, що ґрунтується на відповідальності роботодавців за забезпечення безпеки і здоров'я працівників у всіх аспектах, пов'язаних з роботою, на зобов'язанні роботодавців постійно пристосовуватися до мінливих обставин, вживати необхідних заходів для створення умов, безпечних для життя і здоров'я працівників, забезпечить ефективну реалізацію прав працівників на безпечні та здорові умови праці,

Закріплення в національній правовій базі нових принципів управління ризиками створить підґрунтя для побудови ефективної системи комплексного управління безпекою та гігієною праці, розвитку і зміцнення трудового потенціалу нашої країни.

Надзвичайно важливим для досягнення оптимальних результатів у цьому питанні є вивчення, поширення та впровадження найкращого міжнародного досвіду з оцінки і управління виробничими ризиками не тільки на державному, а й на галузевому та регіональному рівнях.

У процесі реалізації окреслених завдань найефективнішими заходами будуть інформаційно-роз'яснювальні кампанії, зокрема семінари, круглі стопи, конференції тощо. Адже поєднання теоретичних іІ практичних підходів до вивчення методик оцінки ризиків матиме найбільш дієвий ефект щодо їх успішного впровадження.

Вектор реформування сфери безпеки та гігієни праці, який визначив уряді впроваджують Міністерство соціальної політики та Держпраці, передбачає докорінні зміни в підходах до управління охороною праці, що, своєю чергою, можуть спричинити низку труднощів. А втім, тільки в такий спосіб можливо побудувати прогресивну національну систему управління безпекою та гігієною праці.

Важливо підготуватися до майбутніх змін, правильно спрогнозувати результати реформування га забезпечити впровадження нових принципів управління.

Сучасна система заохочення до поліпшення безпеки та охорони здоров'я працівників на роботі має враховувати світові тенденції зайнятості населення, розвитку цифрових технологій (автоматизація, робототехніка, інформаційна комп'ютеризація), демографічні показники, економічну глобалізацію, кліматичні зміни та інші чинники, то впливають на стан безпеки та гігієни праці за наявних або нових виробничих ризиків.

Важко спрогнозувати, які технології існуватимуть у майбутньому, як вони будуть інтегровані в робочі процеси і який вплив — позитивний чи негативний — матимуть на безпеку праці. Тому наша діяльність, що передбачає інноваційні підходи, має бути орієнтована на людину, пріоритетність навчання і постійного розвитку протягом усього життя.

Закріплення практик щодо постійного навчання э безпеки та гігієни праці може допомогти працівникам і роботодавцям мінімізувати наявні та потенційні виробничі ризики і тим самим поліпшити результати роботи у сфері охорони праці.

Серйозним викликом для України стало питання трудової міграції, зокрема, професійно підготовленої молоді. Отже, потрібно забезпечити належні умови праці, щоб зупинити відтік трудовик ресурсів із країни, зберегти кваліфікований і високоефективний трудовий потенціал. Це сприятиме економічному зростанню та повній зайнятості населення.

Заходи, присвячені Дню охорони праці в Україні, що пройде під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці», мають тривати протягом 2019 року й охопити якомога більшу частину працюючих громадян і всі без винятку сфери економічної діяльності .

Тільки спільними зусиллями можливо виконати завдання, передбачені програмами реформ, і забезпечити конституційне право громадян на гідні умови праці.

Заклинаємо всіх долучитися до проведений заходів з нагоди Дня охорони праці та забезпечити широку інформаційну кампанію.

 
_____________________________________________________________________________

29 березня 2019 року проведено чергове засідання координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобіганнянасильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми під головуванням заступника голови районної державної адміністрації Здебської Валентини Павлівни.

В засіданні взяли участь представники: управління праці та соціального захисту населення, відділу освіти, служби у справах дітей, відділу культури і туризму райдержадміністрації; районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; центральної районної лікарні; районного центру зайнятості; Онуфріївського районного відділу з питань пробації; районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану. В роботі координаційної ради прийняли участь також фахівці з соціальної роботи Онуфріївської та Павлиської селищних рад.

На засіданні розглянуто питання:

1. Про роботу структурних підрозділів райдержадміністрації, Онуфріївського відділення поліції Олександрійського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, Павлиської та Онуфріївської селищних рад по запобіганню домашньому насильству.

2. Про стан проведення спеціалістами Онуфріївської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості роботи серед незайнятих громадян щодо гендерної рівності, забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок.

В ході розгляду питань:

- проведено аналіз скоєних в І півріччі2019 року випадків домашнього насильства в населених пунктах району та проведену службами району, Онуфріївською і Павлиською селищними радами профілактичну роботу з сім’ями, в яких стались випадки домашнього насильства з метою попередженню повторних випадків насильства; зазначено, що станом на29 березня 2019 року на обліку в Онуфріївському відділенні поліції Олександрійського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області і управлінні праці та соціального захисту населення райдержадміністрації перебуває 31 особа, які скоїли домашнє насильство, з них осіб 5 осіб скоїли насильство стосовно членів сім’ї повторно;

- заслухано інформацію про проведену роботу спеціалістами Онуфріївської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості серед незайнятих громадян щодо гендерної рівності, забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок; повідомлено, що протягом січня – березня 2019 року на обліку перебувало 206 безробітних жінок, що становить 45,1 %чисельності зареєстрованих безробітних громадян. За звітний період працевлаштовано 34 жінки; пройшли профнавчання 19 жінок; безробітні жінки приймали участь в громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру.ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Сьогодні вУкраїні гостро стоїть проблема легалізації трудових відносин та заробітної плати. На жаль, відносини між роботодавцями та найманими працівниками не завжди відповідають нормам законодавства. Часто працівники отримують офіційну зарплату меншу за мінімальну (або на рівні мінімальної), а решту зарплати - у «конверті». Таким чином роботодавці ухиляються від сплати податку. Не рідкість і випадки, коли працівники взагалі офіційно не оформлені на роботу.

         Офіційно неоформлена на роботу людина ризикує залишитися без права на отримання соціальних виплат та пенсії. Таким чином, нелегальна зарплата не лише зменшує надходження до бюджетів та державних соціальних фондів, а й тягне за собою багато неприємностей і для самих працівників. Людям треба чітко усвідомити, що згода отримувати зарплату «в конвертах» може зіграти з ними злий жарт, позбавивши їх у майбутньому всіх соціальних гарантій.

         Тому, легалізація трудових відносин і заробітної плати, ліквідація прихованої зайнятості - є одним з ключових напрямків роботи усіх державних органів.

        Робоча група з організації та координації роботи місцевих органів виконавчої влади, органівмісцевого самоврядування, територіальних органів міністерств і відомств України з питань легалізації заробітної плати та «тіньової» зайнятості населення в Онуфріївському районіпродовжує роботу щодо реалізації розпорядженняКабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 року № 649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення».

У межах дії Розпорядження робочою групою проводяться перевірки щодо виявлення неоформлених найманих працівників, маскування трудових відносин під виглядом інших форм діяльності та інше.

          Тому, управління праці та соціального захисту населення ще раз нагадує - за порушення трудового законодавства юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, несуть фінансову відповідальність у таких розмірах:

 - 30 мінімальних зарплат за кожного працівника, це 125190 грн ( мінімальна зарплата у 2019 році становить 4173 грн) за наступні порушення:

фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору;

оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час;

виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску.

 - 10 мінімальних зарплат за кожного працівника, це 41730 грн  за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (наприклад, за не оплату роботи в нічний час, роботу в вихідний або святковий день, понадурочну роботу та інші питання оплати праці);

 - 3 мінімальні зарплати, – це 12519 грн за такі види порушень:

-порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць;

-виплата їх не в повному обсязі.

- 10 мінімальних зарплатза кожного працівника – це 41730 грн за недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
- 1 мінімальна зарплата (4173 грн) за порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених вище. 

          Отже, роботодавці мають пам’ятати, що використання незадекларованої праці є грубим порушенням трудового законодавства, за яке доведеться нести відповідальність.

Оформлюючи нового працівника на роботу, суб’єкту господарювання необхідно:

укласти в письмовій формі трудовий договір (п. 6 ч. 1 ст. 24 Кодексу законів про працю України ‎від 10 грудня 1971 року № 322-VIII 2443-VIII із змінами та доповненнями). Форма трудового договору з фізичною особою затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики від 08 червня 2001 року № 260 «Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю» із змінами, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 червня 2001 року за № 554/5745;

оформити наказ про прийняття на роботу (заповнюється типова форма № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу», затверджена наказом Державного комітету статистики України від 05 грудня 2008 року № 489 із змінами та доповненнями);

повідомити орган ДФС про прийняття працівника на роботу (постанова КМУ від 17 червня 2015 року № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»).

Після прийняття на роботу найманих працівників, роботодавці зобов'язані щомісяця подавати до фіскальних органів звітність з ЄСВ не пізніше 20-го числа місяця, що настає за базовим звітним періодом. Якщо останній день подання Звіту припадає на вихідний або святковий день, то строк подання переноситься на перший після вихідного робочий день.Н.ПУГОЛОВКІНА

Начальник відділу з питань праці

та соціально-трудових відносин УСЗН

Онуфріївської райдержадміністрації

______________________________________________________________________

Про колективні договори – актуально!


Розпочався новий рік. Як правило, це час, коли на підприємствах і в установах приймаються нові колективні договори та вносяться зміни до чинних. З метою запобігання помилкам, які виникають під час ведення переговорів та затвердження колективних договорів, зупинюсь на деяких ключових моментах.

Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, що використовують найману працю та мають право юридичної особи.

Сторонами колективного договору є: власник або уповноважений ним орган та профспілковий орган, уповноважений трудовим колективом. У разі відсутності профспілкових органів стороною в колективному договорі є представники працівників, обрані та уповноважені трудовим колективом.

Укладенню колективного договору передують колективні переговори. Право на ведення переговорів надається профспілкам в особі їх виборних органів. Якщо на підприємстві є декілька профспілок або інших уповноважених трудовим колективом органів, вони повинні сформувати спільний представницький орган для ведення переговорів та укладення колективного договору.

Сторони колективного договору не раніше ніж за три місяці до закінчення строку дії попереднього колективного договору, або в строки, що визначені в колективному договорі, письмово повідомляють іншу сторону про початок переговорів. Інша сторона, отримавши письмове повідомлення, протягом 7 днів повинна почати переговори. Порядок ведення переговорів з питань розробки, укладення або внесення змін у колективний договір визначається сторонами та оформляється протоколом.

Для ведення переговорів та підготовки проектів колективного договору створюється робоча комісія з представників сторін. Її склад визначається сторонами.

Робоча комісія готує проект колективного договору з урахуванням пропозицій, які надійшли від працівників, громадських організацій, та приймає рішення, що оформляється відповідним протоколом.

Проект колективного договору обговорюється в трудовому колективі і вноситься на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу. Якщо збори не схвалять проект колективного договору або окремі його положення, сторони поновлюють переговори. Строк цих переговорів не повинен перевищувати 10 днів. Після цього проект знову розглядається загальними зборами трудового колективу.

Після схвалення проекту колективного договору загальними зборами (конференцією) трудового колективу він підписується протягом 5 днів уповноваженими представниками сторін.

Зміни та доповнення до колективного договору протягом строку його дії можуть бути внесені за взаємною угодою сторін у порядку, встановленому колективним договором.

Зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції. Умови колективного договору, укладеного відповідно до чинного законодавства, є обов'язковими для підприємства та сторін трудового договору. Умови колективного договору, що погіршують становище працівників і не відповідають чинному законодавству, визнаються недійсними і не можуть бути внесені в договір.

Колективний договір повинен містити основні положення з питань праці і заробітної плати, робочого часу, часу відпочинку, оплати праці, матеріального стимулювання та охорони праці. Крім того, колективним договором встановлюються взаємні зобов'язання сторін з регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема: зміни в організації виробництва та праці; забезпечення продуктивної зайнятості; нормування та оплата праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів виплат (доплат, надбавок, премій); встановлення гарантій, компенсацій, пільг; участь трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства; режим роботи, тривалість робочого часу та відпочинку; умови та охорона праці; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організація оздоровлення та відпочинку робітників; гарантії діяльності профспілкової організації.

Колективний договір набирає чинності з дня підписання його сторонами або з того моменту, який вказаний у самому договорі, і діє, як правило, один рік. Після закінчення строку дії колективний договір залишається чинним до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть діючий. Колективний договір зберігає силу і у випадку зміни складу, структури, найменування уповноваженого власником органу.

У разі реорганізації підприємства колективний договір зберігає силу протягом усього строку його чинності або може бути переглянутий за угодою сторін, про що одна зі сторін має сповістити іншу за два тижні. При цьому раніше укладений колективний договір зберігає чинність до моменту підписання сторонами нового договору.

У разі зміни власника підприємства дія колективного договору зберігається протягом усього строку його чинності, але не більше одного року. В цей період сторони повинні почати переговори про укладення нового або зміни чи доповнення чинного колективного договору. В разі ліквідації підприємства колективний договір діє протягом усього строку проведення ліквідації.

На підприємстві, яке щойно створилося, колективний договір укладається з ініціативи однієї зі сторін упродовж трьох місяців після реєстрації підприємства.

Положення колективного договору розповсюджується на всіх працівників підприємства, незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов'язковими для всіх. Усі працівники підприємства, в тому числі заново прийняті на роботу, повинні бути ознайомлені з колективним договором.

Контроль за виконанням колективного договору здійснюють сторони, що його уклали. Про виконання положень колективного договору сторони звітують у строки, передбачені угодою. Колективні договори в переважній більшості передбачають звіти сторін двічі на рік, а саме: в кінці першого півріччя і в кінці року.


Н.ПУГОЛОВКІНА

Начальник відділу з питань праці

та соціально-трудових відносин УСЗН

Онуфріївської райдержадміністрації


_________________________________________________________________________________________________________________

Про стан укладання колективних договорів за 2018 рік


Колективний договір підприємства, установи, організації – це найважливіший  локальний нормативно-правовий акт у системі нормативного регулювання взаємовідносин між роботодавцем і найманими працівниками.

Укладання колективного договору на підприємствах передбачено чинним законодавством і необхідно з метою захисту соціально-економічних прав та інтересів працівників і власників підприємств усіх форм власності.

За підсумками колдоговірної роботи за 2018 року, станом на 1 січня

2019 року, управлінням праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації зареєстровано колективних договорів - 21(Додаток № 1),та зареєстровано одну зміну до коллективного договору (Додаток № 2).

Але є ще й такі підприємства, де колективні договори не переглянуті з минулого року та не надані на повідомну реєстрацію, чим порушуються права працівників в частині оплати праці, охорони праці, надання соціальних гарантій та компенсацій.

Консультації з питань реєстрації та укладання колективних договорів здійснює управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації за адресою: 28100, смт. Онуфріївка, вул. 40 років Перемоги, 37, каб. 5, тел. 2-08-38


Додаток №1

П Е Р Е Л І К

підприємств, установ та організацій Онуфріївського району,   які зареєстрували колективні договори в управлінні праці та соціального захисту населення Онуфріївськоїрайонної державної адміністрації в 2018 році.
 1. Управління праці та соціального захисту населення Онуфріївської РДА (22.01.2018 № 1).
 2. Мар’ївська сільська рада (07.03.2018 № 2).
 3. Онуфріївський геріатричний пансіонат (26.03.2018 № 3).
 4. Онуфріївська районна рада (02.04.2018 №4).
 5. Управління Державної казначейської служби України в Онуфріївському районі (12.04.2018 № 5).
 6. НВК «Куцеволівська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» (27.04.2018 №6).
 7. НВК «Павлиська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей ім. В.О.Сухомлинського» (27.04.2018 №7).
 8. Зибківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів (27.04.2018 №8).
 9. Вишнівцівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів (10.05.2018 №9).
 10. Успенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (10.05.2018 № 10).
 11. Камбурліївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (11.05.2018 № 11).
 12. Онуфріївська районна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості (11.05.2018 № 12).
 13. Млинківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (25.05.2018 № 14).
 14. Онуфріївська районна бібліотека (05.06.2018 №15).
 15. Деріївська сільська рада (14.11.2018 №16).
 16. Млинківська сільська рада (21.11.2018 №17).
 17. НВК «Павлиська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №2 - ДНЗ» (06.12.2018 №18).
 18. Онуфріївська районна державна адміністрація (06.12.2018 №19).
 19. Василівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (28.12.2018 №20).
 20. Куцеволівська сільська рада(28.12.2018 №21).
 21. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Онуфріївської районної ради Кіровоградської області» (28.12.2018 №22).

Додаток № 2


П Е Р Е Л І К

підприємств, установ та організацій Онуфріївського району, які зареєстрували зміни та доповнення до колективних договорів в управлінні праці та соціального захисту населення Онуфріївської районноїдержавної адміністрації в 2018 році.

. 1. Онуфріївська центральна районна лікарня ( 18.05.2018 № 13).Н.ПУГОЛОВКІНА

Начальник відділу з питань праці

та соціально-трудових відносин УСЗН

Онуфріївської райдержадміністрації


___________________________________________________________________________

Підсумки оздоровлення дітей району в 2018 році


Підходить до закінчення 2018 рік, а разом з ним закінчується проведення оздоровлення дітей в дитячих стаціонарних оздоровчих закладах України. Його організацію в районі забезпечує управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації шляхом направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки до дитячих стаціонарних оздоровчих закладів: Міжнародний дитячий центр «Артек», Український дитячий центр «Молода гвардія» та інших дитячих оздоровчих закладів України. Дитячі стаціонарні оздоровчі заклади МДЦ «Артек» та УДЦ «Молода гвардія» працюють з лютого по грудень місяць включно, інші дитячі оздоровчі заклади працюють в літній період.

Протягом року управлінням оздоровлено 72 дитини. З них, 70 дітей отримали безкоштовні путівки, 2 дитини – з оплатою частини вартості путівки за кошти батьків. За кошти державного бюджету оздоровлено 13 дітей: 8 - в Міжнародному дитячому центрі «Артек» (м. Київ, Пуща Водиця) та 5 - в Українському дитячому центрі «Молода гвардія» (м. Одеса). За кошти обласного бюджету оздоровлено 18 дітейв ДОЗ «Бригантина» (смт. Новоархангельськ), ДОЗ «Перлина Чорномор’я» (с. Сергіївка Одеської області) та ДОЗ «Дружба» (с. Войнівка Олександрійського району).За коштирайонного та місцевих бюджетів оздоровлено 41 дитину в ДОЗ «Зоряний» (с. Потоки Кременчуцького району) та ДОЗ «Дружба» (с. Войнівка Олександрійського району). Діти направлялись управлінням на оздоровлення до оздоровчих закладів відповідно до черги наданих батьками заяв.

Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (зі змінами) отримати безоплатні та частково платні путівки мають право діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме: діти - сироти, діти, позбавлені батьківського піклування;діти осіб, визнаних учасниками бойових дій; діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) в районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранень; діти з інвалідністю; діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків; діти, взяті на облік службою у справах дітей райдержадміністрації як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах; діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; діти з багатодітних сімей; діти з малозабезпечених сімей;діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків; діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або ІІ групи; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти; діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

В 2018 році управлінням оздоровлено: 18 дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; 15 дітей з багатодітних сімей; 14 дітей з малозабезпечених сімей; 11 дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій; 6 дітей, які перебувають на диспансерному обліку; 2 обдаровані і талановиті дитини; 2 дитини працівників соціальної сфери села; 1 дитину, батько якої загинув на виробництві; 1 дитину, зареєстровану як внутрішньо переміщена особа; 1 рідну дитину прийомних батьків; 1 дитину працівника агропромислового комплексу села.

На придбання путівок з районного та місцевих бюджетів було виділено кошти на загальну суму 211 280 тис. грн. (в 2017 році – 128 900 тис. грн.). З них: 164 480 грн. (придбано 32 путівки) - на виконання районної комплексної соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Онуфріївського району на 2018 - 2022 рокиі 46 800 грн. (придбано9 путівок) - на виконання районної комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників АТО, військовослужбовців і учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2018 рік.

В грудні 2017 року управлінням було направлено листи місцевим радам району з проханням виділити кошти на придбання путівок дітям, що проживають на їх території і потребують соціальної уваги та підтримки. Виділили субвенції 8 місцевих рад на загальну суму 117 680 грн., а саме: Онуфріївська селищна рада на придбання 5 путівок - 23 400 грн., Вишнівцівська сільська рада на 8 путівок - 41 600 грн., Куцеволівська, Деріївська, Млинківська, Зибківська сільські ради на 2 путівки кожна - по 10 400 грн., Попівська сільська рада на 1 путівку - 5 200 грн., Успенська сільська рада на 1 путівку - 5 880 грн. Дякуємо головам сільських рад і депутатам за небайдужість і розуміння необхідності оздоровити дітей їх територій в дитячих оздоровчих закладах. Нажаль, інші місцеві ради району кошти на дані цілі не виділили. Надіємось, що на сесіях місцевих рад при затвердженні бюджету на 2019 рік буде розглянуте питання про виділення коштів на придбання путівок і оздоровлення дітей влітку 2019 року.

Батькам, які бажають оздоровити дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки в 2019 році необхідно звернутись до управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації з письмовою заявою в кабінет № 6. Інформацію по даному питанню можна отримати за телефоном 2-08-38.Головний спеціаліст управління праці

та соціального захисту населеннярайдержадміністраціїЛ.Похила___________________________________________________________________________

Легалізація зайнятості населення та заробітної плати -

головне завдання сьогодення.


  Питання легалізації зайнятості та заробітної плати населення було і залишається надзвичайно актуальним, оскільки саме від величини страхового стажу та розміру офіційної заробітної плати, з якої сплачені внески залежить рівень соціального та пенсійного захисту людини.

 Прозора заробітна плата є одним із резервів наповнення бюджету Фонду, кошти якого витрачаються на фінансування пенсій та грошової допомоги.

Згідно Державного бюджету України на 2018 рік мінімальна заробітна плата з  01 січня 2018 року становить 3723 грн. (у погодинному –22,41 грн.), яку гарантує держава для кожного пересічного громадянина.

Відносини в галузі оплати праці в Україні регулюються більш ніж двома десятками законодавчих і нормативно-правових актів. Основним законодавчим актом є Конституція України, на якій базується все законодавство, у тому числі і законодавство про працю.

Статтями 43-46 Конституції України визначено, що кожен громадянин має право на працю, відпочинок, соціальний захист, безпечні і здорові умови праці та заробітну плату, не нижче встановленого законодавством мінімуму.

Відповідно до статті 95 Кодексу законів про працю України, мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче за який не може оплачуватися виконана працівником місячна, погодина норма праці (обсяг робіт).

 Слід відмітити, що державні соціальні гарантії (у тому числі мінімальна заробітна плата) обов’язкові на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання. Тому, свідоме заниження роботодавцями належного розміру заробітної плати або виплата її "у конверті" є грубим порушенням законодавства у сфері праці.

Починаючи з 01 січня 2018 року здійснюватиметься суворий контроль з боку Державної фіскальної служби України, Державної служби України з питань праці та правоохоронних органів за детінізацією фонду заробітної плати та зменшенням чисельності працюючих.

Розпорядженням голови Онуфріївської райдержадміністрації від 22 лютого 2018 року 43-р затверджений склад районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.

За січень - квітень2018рокурайонноюробочоюгрупоюздійснено 

6 рейдів, обстежено 97 підприємств, де виявлено 18 "тіньових" робочих місць.

Станом на 01 травня 2018 року легалізовано 12 робочих місць.

 Саме тому, нині над важливим є завдання повернути втрачені ресурси в економіку держави, що дасть можливість збільшити доходи громадян.

Отже, з 01 січня 2018 року юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю без належного оформлення несуть персональну відповідальність, де на керівника накладається штраф:

         1) за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору  штраф 30 мінімальних заробітних плат, що становить 11690 грн.

         2) за виплату зарплати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску, а також оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час штраф 11690 грн.

         3) за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці10 мінімальних зарплат, за кожного працівника (37230 грн.).

         4) за порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, також за виплату їх не в повному обсязі на 3 мінімальні зарплати, – це 11169 грн.

         5) за порушення інших вимог трудового законодавства, крім вищезгаданих, санкції дорівнють розміру однієї мінімальної зарплати (3723 грн.).

Окрім того, статтею 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення України передбачено адміністративну відповідальність на керівника підприємства від 8500 грн. до 17000 грн. за фактичний допуск працівника без трудового договору.

Слід напомнити, що трудові відносини роботодавця із працівником розпочинаються із укладання трудового договору, який оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення про прийняття працівника на роботу, що подається роботодавцем до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку його як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

На сьогодні структурними підрозділами райдержадміністрації в районі здійснюється щомісячний моніторинг та аналіз відомостей з реєстру страхувальників щодо найманих працівників, у тому числі їх чисельності та фонду оплати праці. В рамках спільної взаємодії між вищевказаними органами кожен страхувальник проходить відповідний аналіз і за наявності ризиків "тіньової" заробітної плати, а також нелегальної найманої робочої сили, або взагалі працює без реєстрації підприємницької діяльності, передається до контролюючих та правоохоронних органів для вжиття конкретних заходів.

Захист мінімальних прав та гарантій найманих працівників гарантується державою та є обов’язком для роботодавців всіх форм власності і господарювання.

Роботодавцям слід пам’ятати, що сплата штрафу не звільняє від обов’язку усунути порушення законодавства про працю.


Н.ПУГОЛОВКІНА
Начальник відділу з питань праці
та соціально-трудових відносин УСЗН Онуфріївської РДА
Про стан укладання колективних договорів за І квартал 2018 року

Колективний договір підприємства, установи, організації – це найважливіший локальний нормативно-правовий акт у системі нормативного регулювання взаємовідносин між роботодавцем і найманими працівниками.

Укладання колективного договору на підприємствах передбачено чинним законодавством і необхідно з метою захисту соціально-економічних прав та інтересів працівників і власників підприємств усіх форм власності.

За підсумками колдоговірної роботи за І квартал 2018 року, станом на  1квітня 2018 року, управлінням праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації зареєстровано 3 колективних договорів. (Додаток № 1).

Але є ще й такі підприємства, де колективні договори не переглянуті з минулого року та не надані на повідомну реєстрацію, чим порушуються права працівників в частині оплати праці, охорони праці, надання соціальних гарантій та компенсацій.

Консультації з питань реєстрації та укладання колективних договорів здійснює управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації за адресою: 28100, смт. Онуфріївка, вул. 40 років Перемоги, 37, каб. 5, тел. 2-08-38


Додаток №1

П Е Р Е Л І К

підприємств, установ та організацій Онуфріївського району,   які зареєстрували колективні договори в управлінні праці та соціального захисту населення Онуфріївської районної державної адміністрації в 2018 році.


За І квартал 2018 року

 1. Управління праці та соціального захисту населення Онуфріївської РДА (22.01.2018 № 1).
 2. Мар’ївська сільська рада (07.03.2018 № 2).
 3. Онуфріївський геріатричний пансіонат (26.03.2018 № 3).
Легалізація зайнятості населення та заробітної плати -

головне завдання сьогодення.


Питання легалізації зайнятості та заробітної плати населення було і залишається надзвичайно актуальним, оскільки саме від величини страхового стажу та розміру офіційної заробітної плати, з якої сплачені внески залежить рівень соціального та пенсійного захисту людини.

Прозора заробітна плата є одним із резервів наповнення бюджету Фонду, кошти якого витрачаються на фінансування пенсій та грошової допомоги.

Згідно Державного бюджету України на 2018 рік мінімальна заробітна плата з 01 січня 2018року становить 3723грн. (у погодинному – 22,41 грн.),яку гарантує держава для кожного пересічного громадянина.

Відносини в галузі оплати праці в Україні регулюються більш ніж двома десятками законодавчих і нормативно-правових актів.

Основним законодавчим актом є Конституція України, на якій базується все законодавство, у тому числі і законодавство про працю.

Статтями 43-46 Конституції України визначено, що кожен громадянин має право на працю, відпочинок, соціальний захист, безпечні і здорові умови праці та заробітну плату, не нижче встановленого законодавством мінімуму.

Відповідно до статті 95 Кодексу законів про працю України, мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче за який не може оплачуватися виконана працівником місячна,погодина норма праці (обсяг робіт).

Слід відмітити, що державні соціальні гарантії (у тому числі мінімальна заробітна плата) обов’язкові на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання. Тому, свідоме заниження роботодавцями належного розміру заробітної плати або виплата її "у конверті" є грубим порушенням законодавства у сфері праці.

Починаючи з 01 січня 2018 року здійснюватиметься суворий контроль з боку Державної фіскальної служби України, Державної служби України з питань праці та правоохоронних органів за детінізацією фонду заробітної плати та зменшенням чисельності працюючих.

Розпорядженням голови Онуфріївської райдержадміністрації від 22 лютого 2018 року 43-р затверджений новий склад районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.

За І квартал 2018 року робочою групою здійснено  3 рейди, обстежено44 підприємства, де виявлено 5 "тіньових" робочих місць, із яких легалізовано – 4.

       Саме тому, нині надважливим є завдання повернути втрачені ресурси в економіку держави, що дасть можливість збільшити доходи громадян.

Отже, з 01 січня 2018 року юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю без належного оформлення несуть персональну відповідальність, де на керівника накладається штраф:

1) за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору штраф 30 мінімальних заробітних плат, що становить 11690 грн.

2)за виплату зарплати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску, а також оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повнийробочий часштраф 11690 грн.

3)за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці 10 мінімальних зарплат, за кожного працівника (37230 грн.).

4)за порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, також за виплату їх не в повному обсязі- 3 мінімальні зарплати, – це 11169 грн.

5) за порушення інших вимог трудового законодавства, крім вищезгаданих, санкції дорівнють розміру однієї мінімальної зарплати (3723 грн.).

Окрім того, статтею 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення України передбачено адміністративну відповідальність на керівника підприємствавід 8500 грн. до 17000 грн. за фактичний допуск працівника без трудового договору.

Слід нагадати, що трудові відносини роботодавця із працівником розпочинаються із укладання трудового договору, який оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення про прийняття працівника на роботу, що подається роботодавцем до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку його як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Роботодавцям слід пам’ятати, що сплата штрафу не звільняє від обов’язку усунути порушення законодавства про працю.


Виплата одноразової грошової допомоги

до свята Перемоги ветеранам війни у 2018 році


Кабінет Міністрів 14 березня прийняв постанову «Деякі питання виплати у 2018 році разової грошової допомоги, передбаченої законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань».

Ухваленим документом встановлюються розміри та порядок виплати щорічної разової грошової допомоги до 5 травня учасникам бойових дій, інвалідам війни, учасникам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також жертвам нацистських переслідувань.

Згідно з прийнятим Урядом рішенням виплату щорічної разової грошової допомоги до 5 травня у 2018 році передбачено у таких розмірах:

1) особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

I групи – 3 685 гривень;

II групи – 3 265 гривень;

III групи – 2 845 гривень;

2) учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків, – 1 265 гривень;

3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 3 685 гривень;

4) членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – 630 гривень;

5) учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 525 гривень.

Атестація робочих місць за умовами праці –

дієвий захід соціального захисту працівників


Основна мета атестації — регулювати відносини між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові і безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах праці.


Атестація робочих місць за умовами праці на підприємствах і в організаціях проводиться згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від   1 серпня 1992 року № 442 (далі — Порядок № 442), та Методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України від 1 вересня 1992 року № 41.


 Атестацію проводить атестаційна комісія, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на п’ять років, за умови, якщо впродовж цього часу на підприємстві не змінювалися докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце).Відповідальність за вчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації (п. 4 Порядку № 442).


Правовою основою для проведення атестації є чинні законодавчі й нормативні акти з питань охорони і гігієни праці, Списки № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, та інші пільги і компенсації залежно від умов праці.


Саме атестаційна комісія підприємства, яка здійснює організаційне, методичне керівництво і контроль за проведенням робіт на всіх етапах атестації, визначає перелік робочих місць, що підлягають атестації, серед них інженерно-технічних працівників.


Завершення атестації оформляється наказом по підприємству, організації, яким затверджується перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, передбачені законодавством, серед них право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списками №1 або №2. Цей перелік погоджується з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником)і зберігається протягом 75 років.


Витяги з наказу про результати атестації робочих місць за умовами праці в частині підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення за відповідним списком додають до трудової книжки працівників, професії та посади яких внесено до переліку. Саме цей документ є підставою для зарахування певного періоду роботи працівника до стажу, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Відповідно до пункту 4.2 Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18 листопада 2005 року № 383 (далі— Порядок        383), результати атестації (як уперше проведеної, так і чергової) застосовуються під час обчислення стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, упродовж п’яти років після затвердження її результатів, за умови, якщо впродовж цього часу на цьому підприємстві не змінювалися докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце), що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

Якщо докорінно змінилися умови і характер праці, для підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах слід проводити позачергову атестацію. У разі підтвердження цього права за результатами вперше проведеної атестації, до стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, зараховується весь період роботи на цьому підприємстві у виробництвах, передбачених Списками, до дати видання наказу на підприємстві про результати проведення атестації та період роботи упродовж наступних п’яти років з урахуванням вимог вказаного пункту 4.2 Порядку № 383.


 Станом на 01 січня 2018 року у реєстрі підприємств, організацій, установ із шкідливими умовами праці в Онуфріївському районі включено59 підприємства, в яких атестації підлягають 539 робочих місць. Проведена атестація робочих місць на  30 підприємствах, атестовано 416 робочих місць, що становить 50,8 % до виконання.


Керівникам підприємств особисто необхідно звернути увагу на своєчасність проведення чергових атестацій.

Одним із заходів впливу на керівників підприємств, де не проводиться атестація робочих місць або порушуються терміни її проведення, є адміністративна відповідальність.


Так, відповідно до підпункту 3 пункту 1 статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення,«…порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, а також інші порушення вимог законодавства про працю – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».


Тобто в адміністративному законодавстві встановлено чітку норму, яка передбачає адміністративну відповідальність за порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення у вигляді штрафних санкцій, які будуть накладатися рішенням суду за результатами розгляду матеріалів адміністративної справи у розмірі від 510 гривень до 1700 гривень. А у випадку повторного притягнення за порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, штрафні санкції становитимуть від 1700 гривень до 5100 гривень.


Отже, не проведення атестації робочих місць може призвести до призупинення роботи підприємства, установи та організації до усунення порушень у сфері охорони праці, до адміністративної, а в окремих випадках і до кримінальної відповідальності.ЩОДО УКЛАДАННЯ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ


Останнім часом окремими роботодавцями району ставиться під сумнів необхідність укладання колективного договору та недооцінюється його роль в регулюванні відносин між власником та трудовим колективом, у зв'язку з чим вважаємо за необхідне звернути увагу роботодавців на значення колективного договору: він є важливим локальним нормативно-правовим актом, що визначає умови праці працівників підприємства; сприяє прозорості взаємовідносин між роботодавцем і трудовим колективом; сприяє реалізації норм трудового законодавства; знижує соціальну напругу в трудовому колективі, перешкоджає виникненню конфліктних ситуацій.

Згідно чинного законодавства, усі колективні договори та угоди підлягають повідомній реєстрації в органах державної влади.

Повідомна реєстрація проводиться з метою засвідчення автентичності примірників і копії поданих на реєстрацію колективних договорів для забезпечення можливості врахування їх умов під час розгляду уповноваженими органами трудових спорів (індивідуальних і колективних), що можуть виникнути за результатами виконання умов таких угод (договорів).

При проведенні повідомної реєстрації колективних договорів здійснюється експертиза щодо відповідності їх положень нормам законодавства, Генеральній, регіональній, галузевим угодам.

         Особлива увага звертається на наявність зобов'язань власника по ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці.

         Враховуючи зазначене та згідно із нормами законодавства, Міністерство соціальної політики України рекомендує під час ведення колективних переговорів ініціювати включення до територіальних угод положень щодо:

         соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку відповідно до Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні";

         забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків відповідно до Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", зокрема з урахуванням норм статті 18;

         профілактика ВІЛ-інфекції/Сніду та туберкульозу у виробничому середовищі та недопущенню випадків дискримінації працівників із такими захворюваннями.

Станом на 18 грудня 2017 року на повідомну реєстрацію в управління праці та соціального захисту населення Онуфріївської районної державної адміністрації надійшло 22 документа, з яких 16 - колективні договори та 6 - зміни та доповнення до діючих колективних договорів.

Також, слід відзначити той факт, що більшість підприємств про колективний договір згадує лише у випадках здійснення на підприємстві перевірки контролюючими чи правоохоронними органами.

Враховуючи вищезазначене та з метою поліпшення роботи щодо виконання Закону України "Про колективні договори і угоди"рекомендуємо:

         Керівникам підприємств, установ та організацій:

-переглянути строки дії та разом з уповноваженими від трудових колективів провести збори щодо переукладання колективних договорів на новий термін або внесення змін до діючих колективних договорів;

-привести норми колективних договорів у відповідність до Закону  "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (№ 1774-VIII від  16 грудня 2016 року) згідно із законодавством;

-надати до управління праці та соціального захисту населення Онуфріївської райдержадміністрації на повідомну реєстрацію колективні договори та зміни до діючих колективних договорів відповідно до чинного законодавства.

За методичною допомогою, консультацією пропонуємо звертатися до відділу з питань праці та соціально-трудових відносин Управління праці та соціального захисту населення Онуфріївської райдержадміністрації за адресою: сел. Онуфріївка, вул. 40 років Перемоги, 37, каб. 5, тел. 2-08-38
Про стан укладання колективних договорів за 11 місяців 2017 року

Колективний договір підприємства, установи, організації – це найважливіший  локальний нормативно-правовий акт у системі нормативного регулювання взаємовідносин між роботодавцем і найманими працівниками.

Укладання колективного договору на підприємствах передбачено чинним законодавством і необхідно з метою захисту соціально-економічних прав та інтересів працівників і власників підприємств усіх форм власності.

За підсумками колдоговірної роботи за 11 місяців 2017 року, станом на  30 листопада 2017 року, управлінням праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації зареєстровано 15 колективних договорів. (Додаток № 1), внесено та зареєстровано 6 змін та доповнень до них (Додаток № 2).

Але є ще й такі підприємства, де колективні договори не переглянуті з минулого року та не надані на повідомну реєстрацію, чим порушуються права працівників в частині оплати праці, охорони праці, надання соціальних гарантій та компенсацій.

Консультації з питань реєстрації та укладання колективних договорів здійснює управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації за адресою: 28100, смт. Онуфріївка, вул. 40 років Перемоги, 37, каб. 5, тел. 2-08-38


Додаток №1

П Е Р Е Л І К

підприємств, установ та організацій Онуфріївського району,   які зареєстрували колективні договори в управлінні праці та соціального захисту населення Онуфріївськоїрайонної державної адміністрації в 2017 році.


За 11 місяців 2017 року

 1. Камбурліївська сільська рада (16.01.2017 № 138).
 2. Онуфріївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді(16.01.2017 №. 139).
 3. Онуфріївська селищна рада (24.02.2017 №141
 4. НВК «Деріївська ЗШ І-ІІІ ст. - ДНЗ»(24.02.2017 №142).
 5. Фермерське господарство «Відродження – 2005 (28.03.2017 № 143).
 6. Камбурліївський ДНЗ Топольок ( 07.04.2017 № 145).
 7. ТОВ «Злагода»(05.04.2017 № 146).
 8. ДП «Онуфріївське лісове господарство» (06.06.2017 № 148).
 9. Успенський ДНЗ «Дзвіночок» ( 08.06.2017  № 149).
 10. Комунальне підприємство «Господар» Павлиської селищної ради(15.08.2017 № 152)
 11. Комунальне підприємство «Онуфріївса - Теплокомуненерго»(30.08.2017 № 153).
 12. Відділ культури і туризму Онуфріївської РДА (12.09.2017 № 154)
 13. Філія «Онуфріївський кінний завод №175»державного підприємства «Конярство України» (09.10.2017 № 155).
 14. Музей істрії Онуфріївського району (19.10.2017 № 156)
 15. Зибківська сільська рада (24.11.2017 № 157).Додаток № 2

П Е Р Е Л І К

підприємств, установ та організацій Онуфріївського району, які зареєстрували зміни та доповнення до колективних договорів  в управлінні праці та соціального захисту населення Онуфріївськоїрайонної державної адміністрації в 2017 році.

.

За 11 місяців 2017

 1. Онуфріївський районний центр зайнятості ( 20.01.2017 № 140).
 2. Онуфріївський геріатричний пансіонат ( 28.03.2017 № 144).
 3. Онуфріївський районний центр зайнятості ( 07.04.2017 № 147).
 4. Камбурліївська сільська рада (18.07.2017 № 150).
 5. Павлиська селищна рада (10.08.2017 №151).
 6. Онуфріївський ДНЗ «Калинка» (27.11.2017 № 158).